www.dashtak.com

به سایت روستای دشتک ابرج خوش آمدید

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                  

آواره

 

آوارۀ کوه ودشت وصحرا شده ام

در دیدۀ خلق زشت و رسوا شده ام

 

از کردۀ  ما  هر  که  گمانی  ببرد

جز  آنکه  ندانند  که  شیدا  شده ام

 

هر  زره  که  بینیم نشانیست از او

بهر  نگهش  عازم  هر  جا شده ام

 

یادش به دلم برون نگردد شب وروز

از هجر  رخش  همدم  شبها  شده ام

 

در جام  می  خود  رخ او  می بینم

زان  روی  گرفتار  جفاها   شده ام

 

جاروکش  درگاه  مغانم  همه عمر

با  آتش  مجمرش  شفاها   شده ام

 

فیروز  بود  خاک  در  میکده اش

مجنونم  ومن  عاشق  لیلا شده ام

 

28/1/1387 نروژ

 


 

 

 

.......................................................

 

 

                                 

به دشتک خوش آمدید