www.dashtak.com

به سایت دشتک ابرج خوش آمدید

 

صفحه اول

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  دل شیدا

 

عاشقان  آیید  تا  دستان سویش  بالا  کنیم

مرحمی گیریم از او صرف دل شیدا کنیم

 

گر نماید  از  کرم  او  یک  نظر  بر عاشقان

بی گمان در خاک راهش صد گهر پیدا کنیم

 

گردش چرخ وفلک باشد همه در حکم او

از حوادث ای  رفیقان ما  چرا پروا کنیم

 

تا  مقیم    درگه   پیر  مغان  هستیم   ما

شاد وخندانیم وما از دل برون غمها کنیم

 

جام  میگیریم  با یاد رخ  آن  عیب پوش

در خفا نوشیم می خود را چرا رسوا کنیم

 

آه اگر روزی رسد دستم بر آن سروبلند

از جفای درد هجران.ما  حکایتها  کنیم

 

گر چه پیروناتوان در گوشه ای افتاده ایم

چون شود  لطفش  نصیب ما کرامتها کنیم

 

فکروگفت وکرد خود فیروزتواصلاح کن

گر نگردد این چنین خود را ملامتها کنیم

 

          10/1/87 نروژ      

 

 

 

 

 

 

 

به دشتک خوش آمدید