www.dashtak.com

به سایت دشتک ابرج خوش آمدید

 

 

  صفحه اول

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دیوانه حق

 

تا روی  نمودی همه دیوانه  شدیم

از باده ی جامت همه مستانه شدیم

 

دیوانه ی عشقت به هوای دگر است

از همت  تو ما  همه  شاهانه  شدیم

 

از کوی  تو  ما  بر  در  دیگر  نرویم

عمری است که ماساکن این خانه شدیم

 

در مجلس  عشقت  بشدم  سرگردان

تو شمعی و ما چون پر پروانه شدیم

 

ما را  ز در خانه ی خود دور مکن

مرغیم و گرفتار به  آن  دانه  شدیم

 

دیوانه و سرگشته  اگر ما  بودیم

از لطف لب لعل تو فرزانه شدیم

 

ما گر چه گنهکار وسیه رو بودیم

با  همت  تو گوهر  یکدانه  شدیم

 

فیروز بخورمی تو به یاد رخ یار

ما نیز بخوردیم که دردانه شدیم

فروردین 87 نروژ

 

 

 

 

 

به دشتک خوش آمدید