تصاویر جشن روز دشتک سال 97

Written by سعید سوار on . Posted in Uncategorised

تصاویر جشن روز دشتک

تاریخ برگزاری 1397/02/07

 

دشتک زیبای ما آمیزه ای از خاک و خشت

با طبیعت های زیبا همچو بستان بهشت

شادمانی میکنیم در این دیار خوش نگار

در پسین اولین آدینه ی اردیبهشت

" امیر همتی "

سید احسان صدر - راه خطا

Written by سعید سوار on . Posted in Uncategorised

راه خطا

 

باب تفضلی که ایزد منان گشاده بود

بر سر درش کتیبه پنهان نهاده بود

پنهان ز دیدگان پر از خواب ما،ولی

پیدا چو روز روشن زیبا و ساده بود

سردرگمی نداشت ره،ولیکن جماعتی

در راه ناصواب و تلاطم فتاده بود

هر یک به کیشی و آئین و مذهبی

از قصه دور گشته و آنش اراده بود

بیراهه رفتن و دعوی و خود سری

درمنجلاب دون،ز کران تا کرانه بود

لامذهبان ز مذهب و ایمان سخن برند

گویی که بندگی و کرامت فسانه بود

اظهار عجز و لابه و اقرار بندگی

دعوی برای ملکت گیتی بهانه بود

....... صدر........

سید احسان صدر - میثاق

Written by سعید سوار on . Posted in Uncategorised

میثاق

 

غریق بحر خیالند دوستان وعجیب

بداین امید عبث در امتنان مجیب

نه جنبشی نه فعل مفیدی نه پروایی

نشسته در پس تویی درانتظار حبیب

الا که نشانی ز طیف غافلان داری

دوا نکند چشم بسته،توتیای طبیب

بسان رود زلال و پیوسته در جوشش

به سوی بحر روان باش، مرد شکیب

درانتظار فرج باش، در کنار معاش

بدان امید که باشی در اقتضای نصیب

برای فتح مرادت بکوش و فاعل باش

که بی عمل ننشیند در آن کرانه رقیب

بجنگ بر سر پیمان خود با دوست

اگر چه چوعیسات برکشند به صلیب

نمانده به تاریخ،نشانی ز سست پیمانان

بسا حکایت میثاق مردمان نجیب

.....صدر.....

 

سید احسان صدر - مردمانه

Written by سعید سوار on . Posted in Uncategorised

مردمانه

 

تقدیم به همه بزرگواران دشتکی:

گر از دشتک بخواهی نیک تصویر

تو را ره می نمایم،گوش جان گیر

در این جا مردمان یکرنگ هستند

ندانند از قضا بویی ز تزویر

هر آنکو در محیطش گام برداشت

عجب گر زآن نگیرد هیچ تأثیر

اساس دشتک از مردانگی هست

تلاش و کوشش و با رای و تدبیر

از آغاز جهان دشتک چنین بود

نکردی اندکی در قصه تغییر

بگفتا سید ابوالقاسم به نیکی

که دشتک را چنین بوداست تقدیر

همه اهلش زرنگ و چاره جو است

نباشد در وفای دوست تقصیر

خدایا رزق مردم را چنان کن

که نسل دشتکی سازند تکثیر

....صدر....

نظرات شما