www.dashtak.com

به سایت روستای دشتک ابرج خوش آمدید

 

 

 

 

 

 

یاد دوران کودکی  قطعه ای است از خاطرات دوران کودکی من در دشتک ابرج

که در حد بضاعت خود جو فرهنگی و اقتصادی روستای دشتک را  درحدود  پنجاه سال پیش  در قالب نظم به تصویر کشیده ام

برای خواندن آن روی  اینجا  کلیک کنید

 

فیروز بشیری دشتکی  

از بازدید کنندگان تقاضامندم با درج نظرات خود در قسمت نظرات و یا با ایمیل ما را از کاستی های سایت آگاه سازند

تماس با ما

firouz@dashtak.com

 

 

 

صفحه اول.

 

 

 

 

 

 

مراسم خواستگاری ،عروسی و عزاداری در دشتکعروسی  و عزایش  را بگویم

ره و رسمش کنون بهرت بپویم

 

 

بگویم   من   خلاصه    داستانش

که ماندست این چنین از باستانش

 

 

پسر چون بیند او یک دخت مه رو

فرستد  مادرش   در   خانه ی   او

نماید  گفتگو  مادر  به مادر

ز کار جزئی و کلی سراسر

 

در آخر گویدش خود مام دختر

که این دفعه برو تا بار دیگربگویم  من به  بابش  اندرین  بار

چو شد راضی تو را سازم خبردارچو باب دختر آید او به خانه

گذارند  کار  دختر  در  میانهچو شد راضی پدر بلکه پسر را

دهد  خود  مادر  دختر  خبر  راکه بفرستید کس از قوم و خویشان

نماید    قاصدی    از  بهر   ایشانچو  شد  داماد  آگه  اندرین کار

فرستد قاصدی دیگر در این بارچو قاصد می‌رود این بار دیگر

نماید    گفتگو   با   باب  دخترپدر دختر همی باشلق بخواهد

فرستاده   مر او  راضی  نمایدخلاصه نصف باشلق را بیانه

بخواهد  خود  پدر  بهر  نشانهبقیه   موقع   عقد   و   عروسی

دهند و می‌شوند آن‌ها خصوصیپس   آنگه   مادر    داماد   از   ذوق

بخواهد خواهر و خویشانش از شوقروند خود، کل زنان در پیش دختر

برند بهرش  لباس  از پای  تا سرچو نامزد گشت دختر تا به سالی

نباید  عقد شد  تا  وضع  و حالیکه تا هر دو شناسند یکدیگر را

خصوصا  وضع دختر با پسر راولی باید   که تا  وقت  زفافش

دهد داماد خود کفش و لباسشدیگر از خواستگاری تا وصالش

اگر  شد  سال   نو، اندر  قبالشدهد  داماد  عیدی بهر دختر

برنج و روعنی با بره ی نرچو کار خواستگاری گشت اتمام

بباید   باب  دختر  با  صد  اکرامکند داماد خود در خان دعوت

نماید   بهر  او   آماده  خلعتبرای  همرهان از خویش تا باب

دهد شیرینی و دستمال و جورابعوض،داماد با خویش و برادر

برند  از بهر  دختر زر و زیوربدین   هم  پاگشا  گویند  این  بار

که از سابق بمانده این چنین کاربرای عقد هم یک مجلسی شاد

بگیرند و بود خرجش ز دامادنویسد شیخ آن شب نامه ی مهر

به پایش  می‌زند  انگشت   دختردوسوم  مهر خانه  یا  زمین  است

بقیه پول و دام است و مسین استعروسی  چون  کند  داماد  دیگر

کند دعوت همه خویشان سراسرمخارج می‌دهد کلان دو شب را

همی خوشحال و خندان است لب راشب اول حنابندان نماید

که خواص خویش نزدیکش بخواندچو سلمانی ببندد آن حنایش

کنند جمع مبلغی پول از برایششب دوم بخواند جمله خویشان

شباشی می‌دهند پولی به ایشانولی باید نویسد یک نفر را

چه پول مرد یا زن یا پسر رازنان و دختران با ساز و آواز

عروس خود برند حمام با نازیکی کیسه کشد بردست و پایش

یکی زان دختران بندد حنایشیکی شانه زند گیسوی اورا

یکی رنگین نماید موی او رایکی روغن زند بر پشت و پهلوش

یکی سرمه کشد بر جشم و ابروشیکی شربت گذارد در بر او

یکی عنبر چکاند بر سر اویکی گیرد به دست آیینه اش را

یکی نرمک بمالد سینه‌اش رایکی از پای او ناخن بگیرد

یکی هی شمع گیرد تا بمیردیکی رقصد به پیشش با ترانه

یکی نازش کشد هی مادرانهبدین گونه کنندش شستشو را

بیارند پیش مادر باز او رابگیرد در بغل مادر ورا زود

سپند و عود بهرش می‌کند دوددر آن ساعت همه مهمان دختر

همه با کل دهندش سیم یا زرشباشی می دهندش تا شود شاد

نگردد شرمگین در نزد داماد

حمام رفتن داماد

بگویم چون کند داماد عروسی

که آرد مطربی با ساز و کوسیزند مطرب نقاره وانگهی ساز

که آرد خود دل مردم به پروازگهی چنگی زند از بهر مردان

کنند بازی جوانان مثل ترکانگهی چوبی زند بهر زنان را

برقصد مادرش با خواهران راگهی مادر ببوسد روی داماد

گهی رقصند مردان با دلی شادگهی کل می‌زنند آن خواهرانش

دمی کف می‌زنند آن یاورانشچو خواهد که رود حمام داماد

سوار اسب گردد با دلی شادبیارد آن زمان مادر اثاثش

سپارد دست سلمانی لباسشچو سلمانی گذارد بر سرش را

رند کل مادر با خواهرش رارفیقان بهر او بازی نمایند

تفنگ آرند،تیر اندازی نمایندچو از حمام شد خارج به صد ناز

برآرند مطربان آواز با ساززپیشش می‌روند آن یاورانش

زنند عِطر وگلابش خواهرانشیکی شربت دهد آنگه به دستش

یکی بوسه زند بر چشم مستشبروی صندلی چون می‌نشیند

بیاید مادرش کو را ببیندبه شور و شوق هر دم می‌زند کل

در آرد غصه ی دیرینه از دلگهی رقصد گهی آواز خواند

ز خوشحالی دیگر شرمش نماندبگوید مرد سلمانی در آغاز

شباش وهای شباش بهرش به آوازرفیقان یکصدا از بهر داماد

همی گویند وخندند تا شود شادبه وقت سر تراشان بهر داماد

فرستد باب دختر خلعتی شادسپس بندند حجله بهر داماد

ز فرش خوب و زیبا تا شود شاددر آن شب مام دختر قوم و خویشش

کند دعوت،همه آیند پیششبگیرند جشن خوبی خود زنانه

بگویند و برقصند عاشقانهتمام خرجشان باشد به داماد

که باشد جملگی رینکار دلشاد

..........

آوردن عروس به خانه

بخواهند چون عروس آرند به خانه

زنان و دختران گردند روانهدیگر چندین نفر از خویش داماد

روند در پیش دختر با دلی شادبرند همراه مطرب با دف و چنگ

به رسم دشتکی گیرند آهنگدیگر همره برند آن نامه ی عقد

که بنوشته بدند در ساعتی سعددهند در دست بابش تا بداند

مرآن عقدنامه را کلان بخواندچو خواند آن نامه را بابش سراسر

اجازه می‌دهد فوراً به مادرکه کن اصلاح دختر با دلی شاد

فرستش تا رود در نزد دامادهمانگه از دو سو گردند بی باک

رسد فریاد خوشحالی به افلاکعروس از باب خود چون گشت آزاد

بیاید نرم نرمک پیش دامادولی گیرد دو زن خود زیر بازوش

ویا عمه ویا زنهای خالوشهمه مردان جلو باشند چون شیر

همی نعره زنند و افکنند تیرعروس چون دیر در حجله بیاید

بگوید عمه‌اش کلفت بخواهدبگوید مادر داماد اینک

فرستم خواهرم همچون کنیزکخلاصه آنزمان داماد خیزد

زند پا بر زمین تا گرد ریزدگره اندازد او بر چشم و آبرو

ترنجی افکند بر سینه ی اوبدینگونه رود در حجله گاهش

رود دامادهم در خوابگاهشدیگر ملا بیاید با دلی شاد

دهد دست عروس در دست دامادشب سوم چو شد،خود مام دختر

بباید رفت خانه آن دو همسربرد همره زنان محرمش را

که بردارند جهاز دخترش رابه این شب هم شب سوم بگویند

که باید شب مر این ره را بپویندپس از چندی دوباره مام دختر

کند جمع عده‌ای زنهای دیگربرد در پیش دختر خویشهایش

که بنمایند جمع آن حجله گاهشزنان و دختران و خویش و فامیل

برند همره مویز و سیب و آجیلپدر دختر یکی شبهای دیگر

رود با خویش و قومش نزد دختردر آن شب مام دختر بهر فامیل

دهد شیرینی و دستمال و آجیلولی قومان و خویشان هم سراسر

برند از بهر دختر زر و زیوربه این هم دیدنی گویند در ده

که باشد رسم بین کهتر و مهزمانی چون گذشت در این میانه

پدر دعوت کند دختر به خانهبه اسم پاگشا او را بخواند

که چند شب منزل بابش بماندیکی تحفه دهد بابش به دختر

درختی یا زمین یا زر و گوهر

..........

مراسم عزاداریاگر در خانه‌ای شد مرگ و میری

چه دولتمند باشد چه فقیریبه قبرستان برندش مرده چون دود

بشوید مرده را ملای ده زودکفن پوشاند و دفنش نماید

به روی قبر او اوراد خواندسه روز از بهر مرده ختم خوانند

به خوان صاحب مرده نشینندبسا اشخاص کو دارند ثروت

ویا بنموده آن مرده وصیتبرای مرده اش قاری نشانند

سه روز و شب همی قرآن بخوانندسه روز و شب بگریند و بمویند

برای مرده شان بس نوحه گویندپس از آن ناله زاری های خویشان

بزرگ ده بیاید پیش ایشانبه سلمانی بگوید زود بردار

بکن اصلاح سرهای عزادارهمان روز سوم،کل عزادار

و با اشخاص کو آیند این بارروند بر روی قبرش با صد افغان

همی زاری کنند آن قوم و خویشانکنند این کار گر بد برف و باران

که گویندش همی ملاپادارانزنان و دختران اهل فامیل

برند از بهر ملا نیز انجیرچهارم روز می باید به حمام

روند و کار شیون گردد اتمامشب هفته چو شد خود مادر او

همی یا همسر و یا خواهر اوبگورستان برند از بهر ملا

لباس زیر و روی مرده یک‌جازهر ده دوستان و قوم و خویشان

به اسم پرسه آیند پیش ایشانفرستند کهره ای دوست وفادار

برای آنکه می‌باشد عزادارچو بنشستند خواهند معذرت را

چو برخیزند گویند تسلیت راپس از این‌ها بگردند فارق البال

فقط بدهند خرجش آخر سالعروسی و عزایش ایجنین است

اگر فکرش کنی بس دلنشین استبگفتم کل آدابش به اشعار

که تا یادم کنند مردان اخیارامیدم هست از مردان با ذوق

که اشعارم بخوانند از سر شوقز لطف خود کنند گاهی مرا یاد

به یک حمدی روان من کنند شادگر از اشعار و گفتارم غلط دید

بباید خود مرا از لطف بخشیدچرا کو من نبودم هیچ شاعر

مرا مهر محلی کرد حاضرهمی شوق محلم در سر افتاد

خداوند جهان هم فرصتم دادکه وصف زادگاهم را به اشعار

بدینسان گویم و سازم چنین کارامیدم،ساکنانش هر شب و روز

بمانند خوشدل و خرسند و پیروزمحل و مردمانش گردد آباد
که اشعارم بخوانند و شوندشادخداوندا به حق خاصگانت

به حق جمله ی پیغمبرانتکه هر کس از پی نابودی ده

برآید او،چه از کهتر چه از مهزه قهر خود ورا نابود گردان

به حق مرتضی آن شیر یزدانهزارو سیصد و پنجاه ،با چار

بدی آن سال کو گفتم من اشعارچو خواهی کاتبش یا زو نسب را

ابوالقاسم بدم صدری لقب رابه حق مصطفی سرخیل طا ها

که جرم ما خدایا خود ببخشانوشته شد در تاریخ شانزدهم اردی‌بهشت 1389 نروژ
 

  

        

 

 

                                 

به دشتک خوش آمدید