www.dashtak.com

به سایت دشتک ابرج خوش آمدید

 

 

صفحه اول

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشتاق یار

 

مشتاق  توایم  و تو  ز ما  پنهانی

از  دیده  برونی  و درون  جانی

 

دردیست  درون  تن  دل  خسته ما

دل ریش بود  فقط  تواش  درمانی

 

تو  منبع  جودی  و منم   بنده   تو

هم لطف وکرم داری وهم رحمانی

 

هر زره به یاد تو کند جوش و خروش

هر راز که  در  درون  بود  میدانی

 

بیچاره  شوم  اگر بدادم  نرسی

بر این دل آشفته  بده  سامانی

 

ازعشق رخت ناله شبگیر کنم

درمان دل خسته من تو دانی

 

گفتی که دوای درد  فیروز  کنی

دانم که درست عهدی و پیمانی

 

 

به دشتک خوش آمدید