www.dashtak.com

به سایت دشتک ابرج خوش آمدید

                صفحه اول    درباره دشتک    گویش دشتکی         عکس هائی ازسفرهایم به  نقاط مختلف جهان

           مطالب متفرقه   اشعارمن          پیوندها      یادداشتها

 

آبشار چک آباد chok obad by e.m

 

 

 

 

 

 

راه حق

 

مهربانی    شیوه   و  راه   خداست

هر که شد نامهربان از حق جداست

 

عشق  می ورزد  به  هستی   جهان

مرد حق چون اندرونش با صفاست

 

در پی   آزار  بر  مخلوق   نیست

بندۀ  حق  دور از  کبر و ریا ست

 

با کسان  نیز  از  جد ل  دوری   کند

چونکه داند سوی حق بس راه هاست

 

آنکه  گوید  حق  فقط  راه  منست

راه کج پیموده دردش بی دواست

 

عاشق حق خود نشان دارد از او

هست اما دور او از چشم هاست

 

هر کسی گردیده  مبهوت  کسی

پهن  دام  صید در  بازارهاست

 

وای  از  نامردم   مردم  فریب

صیدشان مخلوق ره نا آشناست

 

مغزهای   کهنۀ   پوسیده   سر

خاکدان کودکان گردد رواست

 

بی مشقت کیسه  پر زر میکنند

ظلم بس بر مردمان بی نواست

 

شرمشان از ظلم واز بیداد نیست

در خیال  اینکه  ره  راه خداست

 

گو  تو  بر  فیروز  راه   عشق  رو

چونکه عاشق میرود در راه راست

 

6/2/87 نروژ

 

 

 

 

 

 

 

به دشتک خوش آمدید

د