www.dashtak.com

به سایت دشتک ابرج خوش آمدید

 

صفحه اول

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رندی

 

 

ما که شاهدبازو رند بی غمیم

از امیران جهان ما کی  کمیم

 

گنج قارون پیش ماخاک ره است

تا که  با گلچهره ای  ما  همدمیم

 

دلبر ما چهره  حورو پریست

او به ارش و  ما ز خاک  آدمیم

 

تا که او  بر ما تبسم می کند

شاه شاهانیم وبر تخت جمیم

 

ما که میبوسیم خاک درگهش

منزلت  داریم  وفخر عالمیم

 

موی  پیچانش  بود  زنجیر ما

روز وشب در حلقه پیچ وخمیم

 

شادی  فیروز از لبخند اوست

غیر کی داند چرا ما بی غمیم

 

به دشتک خوش آمدید