dgffsh  

www.dashtak.com

به سایت دشتک ابرج خوش آمدید

به دشتک خوش آمدید

 

صفحه اول 

 

  

   شهرما

 

   دیر وقتیست که من ساکن شهری دیگرم.

   شهر ما با دگران شهر تفاوت دارد.

   مردمانش همه یک رو باشند.

   بین بیرون و درون هیچ تفاوت نبود.

   خوبی وزشتی آن پنهان نیست.

   هر کسی بر عملش مشغول است.

   سر به کار دیگری کس نکند.

 

   در خیابان شلوغ این شهر،

   حوض آبیست ودر گوشه ی حوض،

   مرد مومن به وضو مشغول است،

   تا که طاعات خدا را بکند.

 

   چند قدم بالاتر،

   دو جوان عاشق،

   دست بر گردن هم،

   زمزمۀ عشق کنند.

 

   وکمی بالاتر،

   مردی انجیل بدست،

   بهر ارشاد کسان،

   موعظه را سر دادست.

   ومریدانی چند،

   گرد او حلقه زدند.

   مرد مستی گذرانست کنار مجلس،

   لیک پروایی نیست.

   چون حریم دیگری محفوظ است.

 

   در کنار میدان،

   تن فروشی تن خود کرده حراج.

   تا که وجهی به کف آرد، شاید،

   در یکی گوشه ای از این دنیا،

   مادری پیر ویا طفل یتیم،

   منتظر مانده که وجهی برسد.

   یا که از روی هوس،

   تن خود کرده حراج.

   من کجا میدانم.

   من نباید که ندانسته قضاوت بکنم.

   یا که تشویق ویا آنکه ملامت بکنم.

 

   با همه زشتی وزیبایی شهر،

   راضیم ازاین جا.

   چون کسان خرده نگیرند بر من،

   که چرا من اینم.....

 

29/6/2008 .نروژ...فیروز