www.dashtak.com

به سایت دشتک ابرج خوش آمدید

 

 

صفحه اول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سفرۀ درویش

 

آی مردم

 

سفرۀ درویش خالیست ز نان

 

کودکانش همه شب

 

خواب نان می بینند

 

نان خشکی اگر یافت شود

 

سر آن دعواهاست

 

پیرهن مندرس است

 

وبه پا کفشی نیست

 

مادر هر روز به فرزندانش

 

وعدۀ نان بدهد

 

لیک درویش به شب

 

باز هم دست تهی می آید

 

ما همه در خوابیم

 

شود آیا روزی

 

که از این بیخبری

 

همه آگاه شویم.

 

26/1/87

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

به دشتک خوش آمدید