,

www.dashtak.com

به سایت دشتک ابرج خوش آمدید

 

 

تماس با ما

firouz@dashtak.com

firouzbashiri@hotmail.com

 

نظرات شما

صفحه اول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
درود،
 
روز فروردين از ماه فروردين که در گاهنامه ايراني به جشن فروردينگاه نام گذاري شده است، نخستين جشن ماهانه ايرانيان باستان و زرتشتیان امروز درسال نو است. اين جشن به ياد فروهر پاكان برگزار مي گردد.
 
ريشه واژه:
ريشه واژه فروردين از واژه فروهر می آيد که واژه فروهر به چم (معنی) "پيش برنده" است و يكي از نيروهای پنج گانه هستی درون مشيا (انسان) است.
 
فروهر کیست؟
فروهر پرتو اهورايی از سوي خداوند در هستی مشيا برای پيشرفت و رسايی او به سوی جاودانگی است.
ايرانيان زرتشتی باستان برای فروهر نگاره ای درست كردند که تا پیش از اسلام نشان مردم ايران بود. هر بخش آن داراي چم ويژه ای است. هر كدام از اين بخش ها پر از فرزانش و نگاه ژرف فرهنگ زيباي ايرانی به اندرون آفرينش و روان مشيا به دور از كژ باوری است كه خود نشان پيشرفت يك فرهنگ پر بار و توانگر در روزگار كهن است. اين نگاره به اندازه يك نسك (كتاب) بزرگ، ديدگاه ايرانيان باستان یا زرتشتیان را به جهان و آفرینش بازگو می كند.
بازنمود تك تك بخش هاي اين نگاره به نوشتار جداگانه ای نياز دارد و در نوشتار هاي آينده آنرا فراگير برایتان خواهم نوشت.
ولی برای نمونه چنبره (حلقه) در دست چپ فروهر، نشان پيمان سپند (مقدس) مشيا با خداوند يكتا در پيوستن به اشويی است. اين نماد امروزه بگونه انگشتر پيوند (حلقه ازدواج) در همه جهان بكار گرفته می شود ولی هيچ كس در جهان بجز زرتشتیان، نمی داند كه ريشه و فرزانش انگشتر پيوند از كجا آمده و براي چه و چرا آنرا در پيوند زناشويي به انگشت دست چپ می كنند...! 
 
برگزاری جشن فروردينگاه:
نياكان ما و زرتشتیان امروز در اين روز به آرامگاه ها مي روند و از موبدان مي خواهند برای شادی روان درگذشتگان اوستا و گاتها را بخوانند.
 
جشن فروردينگاه بر همگی فرخنده باد.
 
 

به دشتک خوش آمدید