dgffsh  

www.dashtak.com

به سایت دشتک ابرج خوش آمدید

 

 

تماس با ما

firouz@dashtak.com

firouzbashiri@hotmail.com

 

نظرات شما

 

 

صفحه اول 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کمی در باره نروژ

 

نروژ در شمال اروپا ودر شبه جزیره اسکاندیناوی قرار دارد.پایتخت آن اسلو با جمعیتی کمی بیشتر ازپانصد هزار نفر وشهرهای بزرگ آن برگن واستوانگر میباشد.نروژبا جمعیتی حدود 4.7 میلیون ومساحت 385 هزار کیلومتر مربع با کشورهای سوئد.فنلاند وروسیه هم مرز میباشد. مردم نروژ از نژاد ژرمن میباشند .واقلیتی در شمال زندگی میکنند که سامر نامیده میشوند وتعدادشان از حدود پنجاه هزارنفر تجاوز نمیکند و ازنوعی خودمختاری درونی برخوردار هستند. بطوریکه برای خود مجلسی دارند.

نروژ کشوریست سرد سیر که اقیانوس منجمد شمالی در شمال آن قرار دارد.میزان بارندگی 196 سانتیمتردرسال ومیتوان گفت که در شمال آن شش ماه روز وشش ماه شب است.

این کشور پادشاهی است وشاه یک قدرت سمبلیک ویا تشریفاتی است وطبق قانون اساسی حق دخالت در امور سیاسی را ندارد .احزاب به نمایندگی از طرف مردم  کشور را اداره میکنندو معمولا با اعتلاف چند حزب دولت تشکیل میشود. این کشور دارای 19 استان وهر استان دارای چندین بخشداری میباشد که کمون نامیده میشود وهر  کمون دارای یک مجلس محلی است که بوسیلۀ مردم انتخاب میشوندو بیشتر امور جاری مردم بوسیله کمونها سروسامان میگیرند.

نروژ یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است.بیشتر درآمد آن از طریق فروش نفت وماهیگیری به دست میآید.مردم نروژ در آمد حاصل از نفت را برای آیندگان    پس انداز میکنند بطوریکه در حال حاضرصندوق ذخیره نفتی بیشتر از 300 ملیارد دلار پس انداز دارد.مخارج کشور از طریق مالیات تآمین میشود.

متوسط طول عمر برای زنان 82 ومردان 76 سال میباشدو میزان باروری برای  زنان 8/1 کودک در هر زن است.86.

 درصد مردم مسیحی پروتستان و3در صد کاتولیک ودیگر شاخه های مسیحیت میباشند.وهمچنین در حدود60 هزار  نفر مسلمان ازکشورهای مختلف در این کشور زندگی میکنند.

نروژ دارای 7 حزب مطرح وتعدادی احزاب کوچک است وحزب کارگر آن که سوسیال دمکرات است از محبوبیت زیادی در بین مردم بر خوردار میباشد و بعد از جنگ جهانی دوم بیشترین زمان را در قدرت بوده است ومیتوان گفت که نروژ مدرن به وسیله حزب کارگر بنا شده است.

زنان دز نروژ از حقوق مساوی با مردان بر خوردار هستند.بطوریکه رهبری 4 حزب مطرح به عهده زنان است.بیشتر کارمندان مدارس. ادارات .بیمارستانها وفروشگاها را زنان تشکیل می دهند ودر حقیقت خانم ها اداره میکنند.

مردم نروژ برعکس پدران وایکینگ خود مردمانی صلح طلب هستند وجایزۀ صلح نوبل بوسیلۀ نروژ هر سال به کسی داده میشود که برای صلح جهانی تلاش کرده باشد.

     نروژ 87.1.16

 

این هم دو تا عکس از طبیعت نروژ 

این هم عکس زمستان طولانی نروژ 

 

 

 

 

 

به دشتک خوش آمدید